Firma JUROS, s.r.o. zajišťuje pro firmy plnění legislativních požadavků
na úseku ochrany životního prostředí v následujících oblastech a rozsahu:

 

  • Ochrana ovzduší - provozní evidence, provozní a havarijní řády, výpočty emisí a poplatků, hlášení, zpracování žádostí a zajištění potřebných povolení dle platné legislativy

  • Ochrana vod - provozní evidence, provozní a havarijní řády, výpočty emisí a poplatků, hlášení, zpracování žádostí a zajištění potřebných povolení dle platné legislativy

  • Odpadové hospodářství - shromažďování, skladování, využívání a odstraňování odpadů, vedení evidence, hlášení, zpracování žádostí a zajištění potřebných povolení dle platné legislativy

  • Zajištění požadavků vyplývajících ze zákonů „o integrované prevenci znečišťování životního prostředí", „o chemických látkách", „o prevenci závažných havárií"

  • Zpracování posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA), integrovaných povolení, zajištění zpracování rozptylových a hlukových studií

  • Údržba zeleně - zajištění celoroční údržby zelených ploch

  • Projektová činnost a praktická realizace výsadby zeleně