Střevlíci zjištění v letech 2015-2019

 

(Coleoptera: Carabidae)

 

     Brouci čeledi střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) jsou většinou hojně zastoupeni v zemních pastech, ze kterých jsem v letech 2015-2019 určoval vybrané čeledi bezobratlých (např. mravenci, vybrané čeledi brouků, škvoři). Vzhledem ke svému zhoršenému zdraví již nejsem schopen provádět naplno sběry v terénu, a proto zpracovávám materiál, který pochází ze zemních pastí obsluhovaných mými přáteli (hlavně pan Jan Lohniský). Většinou se jednalo o zoologické nebo přírodovědné průzkumy a já zpracoval pouze lokality, kde byly prováděné průzkumy mravenců a případně i jiného hmyzu, zvláště pomocí zemních pastí.

 

     Střevlíci jsou velmi vhodnou skupinou brouků pro zjišťování kvality prostředí, dlouhodobě také pro průzkum jejich přizpůsobení ke změnám prostředí. Řada druhů reaguje na změny v chemismu půdy, na změny zastínění stanovišť, na vlhkost prostředí apod. V přírodě patří k vrcholovým predátorům řady skupin bezobratlých. Přestože je tato čeleď sledovaná řadou amatérských, ale i profesionálních entomologů, tak neexistuje kompletní zpracování této skupiny brouků Ústecké kraje. Tímto příspěvkem nabízím řadu údajů  z Ústecka, odkud jsem měl v letech 2015-2019 k dispozici doklady, většinou ze zemních pastí, pro volné použití při sestavení komplexního zpracování fauny střevlíkovitých Ústeckého kraje..

 

     V tomto příspěvku podávám katalog druhů, které jsem zpracoval v letech 2015-2019. Dále zde uvádím Seznam lokalit odkud pocházejí uvedené druhy (s označením okresu, kraje, čtverce síťového mapování a odkaz na podklady). Následuje seznam použitých podkladů (většinou formou zpráv /manuskriptů/ o determinaci materiálu z jednotlivých lokalit nebo odkaz na soukromý archiv kde jsou uvedené druhy získané nahodilými sběry při procházkách v přírodě). V Seznamu druhů jsou v kostce shrnuté znalosti, které jsem měl podchycené v denících o daném druhu z tohoto sběrného období. Seznam biotopů je většinou uveden d.f. podle umístění zemních pastí a někdy se v nich nacházely druhy typické z odchylných blízkých biotopů a na sledovaných biotopech se pravděpodobně jen krátkodobě ocitly při vyhledávání potravy. V seznamu Použitých podkladů je seznam mých manuskriptů s uvedenými výsledky z jednotlivých lokalit (většinou v elektronické podobě).

 

     Všechny údaje v této práci dávám k volnému použití ať s to týká faunistiky nebo biologie jednotlivých druhů. V případě možností uvedených odkazů stačí uvést Vysoký-Archiv. V případě hlubšího zájmu mám k dispozici řadu údajů z mých sběrů z doby mé aktivní entomologické činnosti na území Ústeckého kraje, včetně stažených údajů z různých prací počínaje např. pracemi Lokay, 1868 (1869); Fleischer,1927-30 až cca do roku 2000 kdy jsem tento archiv uzavřel pro dlouhodobou nemoc.

 

     K připomínkám týkající se biotopů u některých druhů jsem použil následující literaturu

 

HŮRKA K., 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky. – Kabourek, Zlín, 565 str. (Hůrka, 1996)

 

STANOVSKÝ J., PULPÁN J., 2006: Střevlíkovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy). . Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 159 str. (Stanovský-Pulpán, 2006)

 

     Čtverce síťového mapování jsou podle následující práce:

 

PRUNER L. & MÍKA P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. – Klapalekiana, Vol. 32, Supplementum, 115 str.

 

S přihlédnutím k mapovým podkladům na

http://www.biblioteka.cz/Pages/Lokality/MapovaPole_MapaSiteCR.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1#

 

     Přeji všem zájemců o faunu střevlíkovitých brouků, aby si vybrali z předložených údajů části, které je zvláště zajímají a které jim pomohou alespoň zčásti řešit dílčí problémy, nebo pomohou doplnit údaje o jejich výskytu. 

 

     Za možnost uveřejnění tohoto příspěvku děkuji vedení f. JUROS s.r.o. a zvláště panu Janu Lohniskému, správci www stránek této firmy.

 

 

V Ústí nad Labem

leden 2020