Přehled biotopů kde byli nalezeni mravenci v letech 2016-2019

 

Biotopy jsou řazené podle následujícího systému

 

POROSTY DŘEVIN

          Doprovodná zeleň kolem tekoucích i stojatých vod;

          Les (bez bližšího zařazení) ;

          Les na labském ostrově ;

          Les na staré výsypce ;

          Lesní cesty, pěšiny a jejich okraje ;

          Lesní školka ;

          Lesopark (včetně opuštěných a zarostlých náletovými dřevinami) ;

          Lužní les ;

          Malé i větší skupiny keřů uprostřed luk (např. černý bez, šípek, trnka apod.) ;

          Okraj lesa ;

          Ovocný sad (včetně přestárlých a opuštěných) ;

          Remízky na loukách nebo v polích ;

          Smíšený les ;

          Smíšený les s převahou borovice ;

          Stromořadí kolem komunikací ;

          Suťový les ;

 

PŘÍRODNĚ BLÍZKÁ STANOVIŠTĚ (mimo vod)

          Kamenné sutě ;

          Louky ;

          Okraje luk ;

          Okraje polí ;

          Parky;

          Pole ;

          Snosy kamení ;

 

VODY

          Břeh potoka (včetně kanalizovaných částí) ;

          Břeh řek (větší vodní toky, všetně jejich navigace) ;

          Břeh vodní nádrže (jezero,, nádrž, rybník, tůň, oprám apod.);

          Mokřady (často s řídkým. hustým, někdy i těžko průchodným porostem dřevin) ;

          Odvodňovací systém komunikací, včetně dálnic ;

          Slepé rameno řeky ;

          Svahy nad břehem stojatých i tekoucích vod ;

          Vedlejší rameno řeky ;

 

KOMUNIKACE

          Cyklostezky a jejich okolí ;

          Dálnice včetně jejich okrajů a náspů ;

          Luční cesty a jejich okraje ;

          Polní cesty a jejich okraje (často se zatravněným středním pásem) ;

          Silnice různé třídy a jejich okraje (většinou odvodňovací„škarpy“) ;

 

 

EKOLOGICKY SILNĚ POŠKOZENÁ STANOVIŠTĚ

          Divoké skládky ;

          Haldy popílku a škváry ;

          Břehy kalových nádrží (včetně zařízení ČOV) ;

          Kamenné opěrné zdi a zídky ;

          Lomy ;

          Opuštěné a nevyužívané průmyslové plochy (často s náletovým porostem) ;

          Pískovny a jejich okraje (na obvodu) ;

          Rudeální plochy různého typu ;

          Řízené komunální skládky (často se silně poškozeným okolím – prach, papíry apod.) ;

          Sídliště a jejich okraje ;

          Výsypky ;

          Zpevněná letištní dráha (většinou beton) a její okraje ;

          Zříceniny staveb (včetně tvrzí, hradů a zámků) ;

          Železniční stavby (kolejiště, náspy, nástupiště, skládky materiálu apod.) ;