DŮLEŽITÉ !!!

Dne 23. 03. 2023 nabylo právní moci „INTEGROVANÉ POVOLENÍ“ vydané dne 03. 03. 2023 Krajským úřadem Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pro zařízení „Kompostovací plocha – Jedlová hora“ č. j. KUUK/026288/2023.

Od tohoto dne (tj. 23.03.2023) dle schváleného „Provozního řádu“ nelze přijímat odpady kategorie „O“ kód: 

02 04 01, 03 03 08, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 01, 16 03 06, 19 08 14, 19 09 03, 19 12 01, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 03 07.

 

 

 

 

 

 

Základní informace o společnosti JUROS, s.r.o.

 

Společnost byla založena v roce 2000 a v prvních letech existence své aktivity významně nerozvinula. Zvýšená činnost nastala od počátku roku 2009 zejména v oblastech ochrany a tvorby péče o životní prostředí, údržby zeleně a nakládání s odpady. Postupem času se společnost stabilizovala v rozsahu činností a poskytovaných služeb, které charakterizuje následující výčet. Hlavní objem ze svých činností společnost dosud realizovala převážně v regionu Severočeského kraje a postupně rozšiřuje svoji působnost v rámci celé České republiky.

 

Oblast odpadového hospodářství a využití odpadů:

 • provozování zařízení pro využívání inertních odpadů při rekultivaci skládky Jedlová Hora s kapacitou cca 1,5 mil. tun
 • POZOR !!! z důvodu změny legislativy (Vyhláška 387/2016), která vyšla ve Sbírce zákonů dne 2.12.2016 s účinností od 1.1.2017, lze využívat na povrchu terénu stavební a demoliční odpady (skupina 17 dle Vyhlášky 381/2001), pouze jako recykláty ze stavebního a demoličního odpadu upravené na schváleném zařízení pro úpravu stavebních a demoličních odpadů
 • sběr, výkup a skladování ostatních odpadů dle zákona o odpadech, s návazností jejich odstraňování na zařízeních v místním regionu - skládky, spalovny, zařízení pro úpravu odpadů.
 • provozování kompostovací plochy v areálu skládky Jedlová hora s kapacitou 29 000 tun/rok
 • sanace starých ekologických zátěží, nepovolených „černých“ skládek apod.
 • odběry vzorků oprávněnou osobou a zajištění potřebných rozborů

V oblasti ochrany přírody se společnost zaměřuje:

 • Na zpracování biologických průzkumů a biologických hodnocení podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na základě příslušné autorizace
 • Na botaniku vyšších rostlin, dendrologii, zoologii obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci, savci) a bezobratlých, především hmyzu (mravenci, střevlíci, hrobaříci, tesaříci a další požadované skupiny)
 • Na hodnocení lokalit jako biologických celků a jejich významem pro přírodu a krajinu, vydávání stanovisek ke konkrétním záměrům apod.
 • Na zastupování objednatele (investora) v jednáních s dotčenými orgány státní správy a příslušnými dotčenými orgány v oblasti ochrany přírody.
 • Na transfery – záchranné přenosy zvláště chráněných taxonů organismů v souladu s platnou legislativou.
 • Na poradenství v oblasti ochrany přírody, vykonávání biologických dozorů, navrhování managementů při nejrůznějších investičních akcích a stavbách. V této činnosti odborní pracovníci společnosti získali řadu zkušeností a znalostí, které jim umožňují úspěšně provádět různé, mnohdy velmi náročné práce.

Servis ekologických služeb

 • Ochrana ovzduší - provozní evidence, provozní a havarijní řády, výpočty emisí a poplatků, hlášení, zpracování žádostí a zajištění potřebných povolení dle platné legislativy
 • Ochrana vod - provozní evidence, provozní a havarijní řády, výpočty emisí a poplatků, hlášení, zpracování žádostí a zajištění potřebných povolení dle platné legislativy
 • Odpadové hospodářství – shromažďování, skladování, využívání a odstraňování odpadů, vedení evidence, hlášení, zpracování žádostí a zajištění potřebných povolení dle platné legislativy
 • Zajištění požadavků vyplývajících ze zákonů „o integrované prevenci znečišťování životního prostředí“, „o chemických látkách“, „o prevenci závažných havárií“
 • Zpracování posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA), integrovaných povolení, zajištění zpracování rozptylových a hlukových studií
 • Údržba zeleně – zajištění celoroční údržby zelených ploch
 • Projektová činnost a praktická realizace výsadby zeleně

Stavební činnosti

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Další služby

 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost